Współpraca

Współpraca pomiędzy wieloma podmiotami i reprezentantami grup społecznych buduje dobre relacje, ale i kapitał zaufania społecznego. Jest on bardzo potrzebny w realizacji zasad rozwoju zrównoważonego.

Rozwój zrównoważony to korzystanie z zasobów środowiska naturalnego w sposób odpowiedzialny i gwarantujący zachowanie tych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Klubu Gaja współpracuje z placówkami oświatowymi, administracją publiczną, firmami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Łączymy ludzi, instytucje i różne grupy społeczne we współpracy dla dobra wspólnego, którym jest środowisko naturalne.

Programy, kampanie i akcje Klubu Gaja zachęcają do podejmowania lokalnych  inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i zwierząt. Przyczyniają się do budowania kapitału ekologicznego i społeczeństwa obywatelskiego.