Współpraca międzynarodowa

Poprzez współpracę międzynarodową Klub Gaja może wpływać na międzynarodowe procesy legislacyjne. Może także inicjować w Polsce ważne kampanie światowe i europejskie, bo… przyroda i zwierzęta nie znają granic!

Skuteczne rozwiązywanie problemów ochrony środowiska naturalnego i poprawa losu zwierząt wymaga współpracy z innymi organizacjami, także na świecie. Klub Gaja został przyjęty do Dams and Development Forum prowadzonego przez United Nations Environment Programme  (ONZ), które zajmuje się wpływem wielkich zapór wodnych na rozwój regionalny i ponadregionalny. Uczestniczymy także w kampanii „Miliard drzew dla Planety” zainicjowanej przez United Nations Environment Programme.

Braliśmy udział w pracach Eurogrup for Anilamls, w tym w europejskiej kampanii „Pozwólmy im latać”, która zakończyła się sukcesem. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu ptaków schwytanych na wolności z przeznaczeniem na handel zwierzętami egzotycznymi. Wspieraliśmy także europejską kampanię na rzecz zmian w chowie klatkowym kur niosek oraz  kampanię „8 hours” dotycząca skrócenia czasu transportu żywych zwierząt.

Koordynujemy w Polsce europejską akcję BIG JUMP na rzecz poprawy jakości wód. Działamy w koalicji OCEAN2012 zmierzającej do takich zmian we Wspólnej Polityce Rybołówstwa UE, które położą kres nadmiernym połowom w morzach i oceanach.

Klub Gaja współpracuje m.in.:
Ashoka Innovators for the Public
European Rivers Network
Compassion In World Farming
OCEAN2012
The Fisheries Secretariat - FISH
Nadace Partnerstvi
United Nations Environment Programme (UNEP)