Rzeki i doliny rzeczne

Polskie rzeki, które zachowały unikatowe na skalę Europy bogactwo przyrodnicze, są zanieczyszczane oraz przekształcane przez człowieka. Regulacja koryt, likwidacja meandrów, betonowanie brzegów, przegradzanie zaporami, budowanie wałów to działania niebezpieczne nie tylko dla zachowania bogactwa przyrodniczego, ale przede wszystkim dla nas samych. W ich wyniku wzrosło zagrożenie powodziami, a rzeki zatraciły zdolność do samooczyszczania się.

Rzeki i doliny rzeczne to cenne siedliska przyrodnicze, schronienie dla wielu gatunków zwierząt i korytarze ekologiczne, które zapewniają im warunki do przemieszczania się i dostęp do pokarmu. To także miejsca odpoczynku i kontaktu ludzi z dziką przyrodą.

Klub Gaja dba o zachowanie czystych i przyjaznych rzek

Angażujemy społeczności lokalne do opieki nad rzekami prowadząc program Zaadoptuj Rzekę. Rozbudzamy społeczną odpowiedzialność za czystość rzek i ich otoczenia oraz rozwijamy ideę ich adopcji na potrzeby edukacyjne i rekreacyjne z zachowaniem walorów przyrodniczych. Już 746 rzek, potoków i jezior znalazło swoich opiekunów. Bierzemy udział w międzynarodowych działaniach na rzecz czystości wód organizując w Polsce m.in. akcję Big Jump. Od wielu lat dbamy, aby Wisła – Królowa Polskich Rzek – pozostała dużą rzeką o naturalnym biegu i ekosystemie . Prowadziliśmy kampanię Teraz Wisła informującą o zagrożeniach dla środowiska naturalnego jakie niesie budowa zapór wodnych w dolnym biegu Wisły. Program Zaadoptuj rzekę stał się jej kontunuacją i rozszerzeniem na pozostałe akweny wodne Polski. Kształtujemy nowe postawy społeczne wobec rzek, zachęcając do ochrony ich bogactwa, które jest jednocześnie warunkiem lepszej jakości życia.

Programy Klubu Gaja na rzecz ochrony rzek:
Zaadoptuj rzekę
Big Jump
Teraz Wisła