Chronimy przyrodę

Przepiękny i różnorodny świat fauny i flory ginie na naszych oczach. Szacuje się, że każdego dnia Ziemia ubożeje o ponad 100 gatunków roślin i zwierząt w każdym ekosystemie, zarówno wodnym, jak i lądowym. To niebezpieczne straty ponieważ różnorodność biologiczna warunkuje życie człowieka na Ziemi.

Co roku tracimy bezpowrotnie cześć bogactwa świata przyrodniczego. W Europie prawie połowa gatunków ssaków oraz jedna trzecia gatunków płazów, gadów, ptaków i ryb jest zagrożona wyginięciem. Utrata siedlisk jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Dziko żyjące zwierzęta i rośliny, aby przetrwać w swych siedliskach, muszą mieć możliwość przemieszczania się i wymiany osobników między populacjami. Zdrowe ekosystemy to fundament życia na Ziemi.

Od początku swojej działalności Klub Gaja zajmuje się ochroną środowiska naturalnego. Wykorzystując prawo oraz prowadząc programy i kampanie społeczne chronimy przyrodę i zwierzęta dla obecnych i przyszłych pokoleń. W rozwiązywaniu problemów dotyczących zagrożeń środowiska pomagamy i doradzamy zarówno pojedynczym obywatelom jak i całym społecznościom.

Priorytetem w naszych działaniach jest ochrona lasów i terenów zielonych. Od 14 lat prowadzimy program Święto Drzewa angażując społeczności lokalne w sadzenie i ochronę drzew. Zajmujemy się także rzekami i morzami. Realizując program Zaadoptuj rzekę zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do zainteresowania się akwenami wodnymi w najbliższej okolicy i otoczenia ich opieką. Poprzez program Ryby mają głos edukujemy konsumentów o zagrożonych wyginięciem gatunkach ryb i konsekwencjach ich przełowienia. Co roku kilkaset razy interweniujemy, w trosce o zachowanie gatunków i ich siedlisk.

Programy Klubu Gaja na rzecz ochrony przyrody:
Święto Drzewa
Zaadoptuj rzekę